Australasian Wrens - Maluridae

Australische Sänger

Lovely Fairy-wren

Lovely Fairy-wren
Schmuckstaffelschwanz

Port Douglas, Queensland
Variegated Fairy-wren

Variegated Fairy-wren
Weißbauch-Staffelschwanz

Sunshine Coast, Queensland
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Benalla, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Benalla, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Superb Fairy-wren

Superb Fairy-wren
Prachtstaffelschwanz

Melbourne, Victoria
Splendid Fairy-wren

Splendid Fairy-wren
Türkisstaffelschwanz

Hattah, Victoria
Splendid Fairy-wren

Splendid Fairy-wren
Türkisstaffelschwanz

Hattah, Victoria
Splendid Fairy-wren

Splendid Fairy-wren
Türkisstaffelschwanz

Hattah, Victoria
Red-backed Fairy-wren

Red-backed Fairy-wren
Rotrücken-Staffelschwanz

Cape York, Queensland
Red-backed Fairy-wren

Red-backed Fairy-wren
Rotrücken-Staffelschwanz

Katherine, Northern Territory
Red-backed Fairy-wren

Red-backed Fairy-wren
Rotrücken-Staffelschwanz

Sunshine Coast, Queensland
Red-backed Fairy-wren

Red-backed Fairy-wren
Rotrücken-Staffelschwanz

Sunshine Coast, Queensland
Red-backed Fairy-wren

Red-backed Fairy-wren
Rotrücken-Staffelschwanz

Sunshine Coast, Queensland
Red-backed Fairy-wren

Red-backed Fairy-wren
Rotrücken-Staffelschwanz

Sunshine Coast, Queensland
Southern Emu-wren

Southern Emu-wren
Rotstirn-Borstenschwanz

Ben Boyd NP, New South Wales
Southern Emu-wren

Southern Emu-wren
Rotstirn-Borstenschwanz

Ben Boyd NP, New South Wales
Southern Emu-wren

Southern Emu-wren
Rotstirn-Borstenschwanz

Ben Boyd NP, New South Wales
Southern Emu-wren

Southern Emu-wren
Rotstirn-Borstenschwanz

Ben Boyd NP, New South Wales
Southern Emu-wren

Southern Emu-wren
Rotstirn-Borstenschwanz

Ben Boyd NP, New South Wales